Terms of Conditions, Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 • Definities
  a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Your TailorMate B.V..
  b- Your TailorMate: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper en leverancier van meubels, verlichting en accessoires; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Your TailorMate onder nummer 92417299, gevestigd Hendrik Figeeweg 5L unit 14.
  c- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Your TailorMate een Opdracht sluit.
  d- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Your TailorMate.
  2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met Your TailorMate. Your TailorMate behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
  1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Een Opdracht met Your TailorMate komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan Your TailorMate schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met Your TailorMate in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Your TailorMate zal de Opdracht naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap.
3.2 Your TailorMate is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt Your TailorMate op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 Your TailorMate kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel Your TailorMate als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door Your TailorMate opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Your TailorMate kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. Your TailorMate zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Your TailorMate de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Your TailorMate zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Your TailorMate voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

ARTIKEL 5 PRIJZEN 

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Your TailorMate worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Your TailorMate zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3 Your TailorMate behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door Your TailorMate zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Na afronding van de Opdracht ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Your TailorMate hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een vooraf betaling van 100% van de aankoopwaarde. Your TailorMate hanteert een betalingstermijn van 7 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
6.3 Your TailorMate hanteert een betalingstermijn van 7 dagen in geval van aankoop van producten.
6.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

7.1 Your TailorMate heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
7.2 Your TailorMate is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van Your TailorMate.
7.3 De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de Opdrachtgever.
7.4 Your TailorMate is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan Your TailorMate.
7.5 Your TailorMate is niet verantwoordelijk voor eventuele overschotten van materiaal gebruikt tijdens het project. Denkend aan overschot van tegels, behang, verf, lijm e.d. deze worden niet teruggenomen door Your TailorMate en zullen ook niet worden vergoed of gecompenseerd.
7.6 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal Your TailorMate het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de Opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.7 Your TailorMate verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.8 Your TailorMate is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
7.9 Klachten of afwijkingen op producten worden door Your TailorMate in behandeling genomen.
7.10 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiële productinformatie van het geleverde dan wel een derde-producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar Your TailorMate niets aan kan doen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Your TailorMate blijven alle door Your TailorMate aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Your TailorMate, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Your TailorMate het werk zonder vermelding van naam van Your TailorMate openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 Your TailorMate heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Your TailorMate aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Your TailorMate worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Your TailorMate niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
9.2 Your TailorMate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Your TailorMate is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)
9.3 Your TailorMate is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Aansprakelijkheid van Your TailorMate is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Your TailorMate geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Your TailorMate opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht  te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Your TailorMate bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan Your TailorMate.
11.2 Indien een klacht naar het oordeel van Your TailorMate gegrond is, zal Your TailorMate de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Your TailorMate kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.
11.3 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten Your TailorMate’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Your TailorMate behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 Your TailorMate behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. Your TailorMate zal hierbij altijd het privacybelang van de Opdrachtgever in acht nemen.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij Your TailorMate partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is.
12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.