Privacy Policy

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid.

Op deze website stelt Your TailorMate gegevens beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gelet wordt op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert dit niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Your TailorMate  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Your TailorMate of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Your TailorMate behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Privacy Statement

  1. Your TailorMate  is een eenmanszaak die persoonsgegevens verwerkt. Zij vindt het zeer belangrijk dat deze verwerking op een rechtmatige, behoorlijke, veilige en transparante wijze plaatsvindt. Persoonsgegevens worden door Your TailorMate verwerkt in overeenstemming met de Verordening 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG (hierna: “de AVG”).
  2. In dit privacy statement zal worden aangegeven welke gegevens door Your TailorMate worden verwerkt en welke rechten jij als betrokkene hebt.
  3. Als jij je via de website voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek aanmeldt, heeft Your TailorMate jouw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer nodig om een afspraak in te kunnen plannen en/of te kunnen wijzigen. Ditzelfde geldt voor elke andere afspraak of aanvraag van een dienst. Als jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een e-mail stuurt, heeft Your TailorMate jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om een reactie te kunnen sturen en / of afspraak in te plannen en / of te wijzigen. Bij iedere aanvraag/actie die je zelf onderneemt om in contact te treden geef je hiervoor toestemming, en worden jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de aanmelding opgeslagen.
  4. Gegevens met betrekking tot een aanmelding die relevant zijn om te bewaren worden, met uitzondering van gegevens die wettelijke gezien langer moeten worden bewaard, maximaal 1 jaar bewaard.
  5. In het kader van het uitvoeren van betalingen heb ik van jou de persoonsgegevens nodig die in dat kader relevant zijn. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
  6. Your TailorMate verspreidt geen persoonlijke gegevens van jou, maar zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die bij het uitvoeren van jouw aanmelding/dienst betrokken zijn. Dit zijn door Your TailorMate ingeschakelde derden.
  7. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Cookies geven informatie met betrekking tot de identificatie van een persoon. Op deze website worden de volgende soort cookies gebruikt:

– functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van de website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van een betreffende sessie.

– analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om beter inzicht in het functioneren van de website te krijgen. Deze bijvoorbeeld ook aan het bijhouden van bezoekersstatistieken.

– social media cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie van de website via social media, zoals Facebook, Linkedin en Instagram te delen.

  1. Your TailorMate is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Your TailorMate raadt het jou dan ook aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. 

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

Shipping & returns 

We strive to deliver the best possible products. If your order, or part of it, is not entirely satisfactory, you can return it within 7 days of receipt. Send an email to lotte@yourtailormate.com within 48 hours of receiving your order. Once your email has been confirmed, you will receive the return and you can return your item (s). The amount will be refunded to your account within 10 working days.

When the items are used, incomplete or damaged, Your TailorMate is not obliged to take them back. These will be returned to the customer.